Nyhet2018-05-16

Ny definition av effektivitet – Nya krav på produktionsprocesserna kräver nya strategier

Vakuum är en viktig beståndsdel inom många typer av produktion och operationella processer. Det har ofta en direkt påverkan på produktiviteten och produkternas kvalitet. Valet av vakuumkomponenter i sig är dock inte det enda som avgör processtabiliteten, tillgängligheten och den ekonomiska effektiviteten. Vakuumsystemet måste dessutom koordineras perfekt med de definierade processerna.

I många branscher står energikostnaden för en betydande del av de totala kostnaderna. Samtidigt pågår i de flesta länder en stadig ökning av priset på el. En stor andel av elektriciteten produceras också på vissa håll fortfarande från fossila bränslen, vilket gör att energiförbrukningen också kan påverka företagets beräknade koldioxidavtryck. Det finns således många goda ekonomiska och miljömässiga skäl till att minimera elförbrukningen. Idag måste även företag som inte omgärdas av så många lagkrav vara medvetna om energiaspekter för att behålla sin konkurrenskraft globalt.

Energiförbrukningen och framgångsrika företag

De flesta industriella processer skulle vara helt otänkbara utan elektricitet. Därför blir också elkostnaderna och behovet av ett minskat koldioxidavtryck högt prioriterat. De kan vara direkt avgörande för företagets framgång och, beroende på bransch och process, till och med avgöra om verksamheten ska överleva eller inte. För en optimal energieffektivisering krävs en grundläggande analys av hela processen. Faktorer som minskar energiförbrukningen leder i allmänhet också till mer optimerade processer. En stor del av effektivitetsvinsterna hämtas ofta från mer strömlinjeformade och enkla processer som ger många andra besparingar vid sidan av lägre elräkningar. Processen blir också stabilare med högre tillgänglighetsgrad och ett bättre produktionsresultat.

Detta är helt i linje med de grundläggande principerna för ISO-standarden 50001, som innehåller en struktur för systematiskt arbete med energihanteringen. Det uttalade målet är att minska energikostnaderna och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser och andra effekter på miljön på grund av energiförbrukningen. En bättre energihantering förväntas ge avsevärda förbättringar i skyddet för miljön och klimatet.

Alla aspekter behöver vägas in

Ett systematiskt tillvägagångssätt kräver att alla relevanta faktorer vägs in. Vid vakuumproduktion måste förutom optimalt val av vakuumpump även andra aspekter övervägas. Detta gäller i synnerhet om certifiering av energihanteringen enligt ISO 50001 är önskvärt eller till och med ett krav. Hur mycket värme och buller är acceptabelt? Är det praktiskt möjligt att återvinna värme? Går det använda ett centralt vakuumsystem eller är det kanske till och med nödvändigt?

Det är viktigt att tänka på effektiviteten totalt sett under hela livscykeln. Då kommer även andra faktorer in i bilden: kostnader för planering och installation, livscykeln, tillförlitligheten, behovet av reparationer, kostnader för drift och utbildning, stöd från tillverkare och leverantörer, utbyggnadsmöjligheter, drivvätskor och hur de ska kasseras, samt kostnader för underhåll inklusive nedtider. Till exempel kan ett vakuumsystem med flera vakuumpumpar i ett separat rum göra det lättare att utföra underhåll medan driften är igång. Produktionen begränsas inte och inget underhållsarbete behöver utföras i hygienområden.

Det kan vara mycket positivt för företagets balansräkning att väga in även sådana aspekter vid optimeringen av effektiviteten. Det är därför det är så värdefullt att analysera alla delar i den komplexa vakuumproduktionen och ta hjälp av erfarna experter.

För mer information om Effektiva Vacuumlösningar kontakta

Busch Vakuumteknik AB
Växthusvägen 2
43533 Mölnlycke
Phone: +46 (0)31 3380080

Sales Company Täby
+46 (0)31 338 00 80
info@busch.se

www.busch.se