Nyhet2020-01-19

Hög pålitlighet och minimalt underhåll vid vakuumgenerering för materialtransport

Bada AG producerar tekniska termoplaster och termoplastiska elastomerer av hög kvalitet för olika branscher. År 2001 var Bada AG ett av de första företagen som började använda Buschs nya Mink klovakuumteknik för avgasning under extrudering. År 2001, då man till största delen använde vätskeringsteknik, togs det avgörande steget mot den nya Mink klovakuumtekniken. År 2007 flyttade Bada till en ny anläggning. Då hade de befintliga fem extruderingslinjerna och vakuumgenereringen för materialtransport byggts om till Mink klovakuumpumpar och Bada hade implementerat konceptet med kontinuerlig vakuumgenerering.

Sedan 1998 har Bada AG producerat tekniska termoplaster och termoplastiska elastomerer av hög kvalitet för olika branscher som fordon, elektronik, sport och fritid, bygg och anläggning, möbeltillverkning, medicinteknik och hushållsprodukter. Badas andra anläggning i Spanien har tillverkat samma plastföreningar sedan 2007. Bada som tillverkar plastföreningar, är specialiserade på skräddarsydda produkter, även i mindre partier. Badas kompetens ligger i framställning av plastföreningar med exakt de egenskaper som kunderna efterfrågar inom just deras användningsområde och som har en avgörande betydelse för funktionen. Utöver de enstaka mindre partierna som tillverkas kräver de speciella plastföreningarna med individuell variation stor flexibilitet i produktionen. Utveckling och testning sker på företagets egna högteknologiska laboratorier. Med de två anläggningarna i Tyskland och Spanien kan Bada på en och samma gång producera en mängd olika plastföreningar och implementera snabba formuleringsbyten i sina extruderingslinjer, vilket garanterar en snabb anpassning utifrån kundspecifika krav. Denna flexibilitet innebär en utmaning för produktionsprocesserna. Produktionschef Martin Wunsch understryker hur pålitlighet i processen har högsta prioritet, och att alla produktionsanläggningar utformas utifrån detta kriterium.

Mink klovakuumteknik: två kloformade rotorer roterar beröringsfritt i vakuumpumpen för att generera vakuum

Under de första åren använde Bada vakuumpumpar med vätskeringsteknik i extruderingslinjerna för avgasning i skruvzonen. Den första kontakten med Mink klovakuumteknik skedde år 2001, då en ny extruder köptes in och som redan då var utrustad med en Mink klovakuumpump. På den tiden var detta en helt ny teknik inom vakuumgenerering som innebar att gaser och ångor kunde extraheras från smältämnet utan driftsvätska.

Denna teknik har avsevärda fördelar jämfört med vakuumteknik med vätskering, vilken kräver vatten som driftsvätska. Underhållschef Alain Guckert ser tillbaka: ”Stora mängder vatten behövdes för varje vakuumpump. Med Mink vakuumpump behöver inget vatten tillföras eller släppas ut, och det finns inte heller behov av någon kylvattenkrets. Detta eliminerar alla följdkostnader, exempelvis för installation, förbrukning, kontroll och underhåll av vattenförsörjningen. Under avgasning av smältämnet i skruvzonen i extrudern extraheras primärt rester av monomerer, fukt, fetter och vaxer. Används vakuumpump med vätskering riskerar de flyktiga komponenterna i ånga/gas-blandningen att lösas upp i vattnet och därmed fördyra avfallshanteringen av vattnet ytterligare.

Nuförtiden används totalt 14 extrudrar med dubbla skruvar för båda anläggningarna som körs i treskift. Den nominella kapaciteten för dessa extrudrar med det aktuella produktutbudet är 40 000 ton per år. Varje extruder har ett förmonterat gravimetriskt doseringssystem. Detta säkerställer hög reproducerbarhet på formula och färg. Med en genomsnittlig partistorlek på 2 000 respektive 4 000 kilo behöver formulan bytas upp till tolv gånger per dag.

Det helautomatiska materialflödet från silorna via blandare och doseringsenheter till extrudrarna samt matningen av de färdiga plastföreningarna efter granulatorn till packsilon, sker med hjälp av Mink klovakuumpumpar, som är lätt åtkomliga. Eftersom arbetet utförs i treskift sex dagar i veckan går samtliga vakuumpumpar kontinuerligt. Mängden matningsluft styrs automatiskt via ventiler som öppnas eller stängs i olika grad beroende på formulan och dess olika basmaterial och mängder. Detta säkerställer att råmaterialet matas genom ledningarna så skonsamt som möjligt i ett perfekt matningsflöde. Underhållschef Alain Guckert lovordar den absoluta pålitligheten hos Mink vakuumpumpar som, trots långa drifttider, ger den erforderliga kapaciteten och utan problem håller den definierade vakuumnivån. Som underhållsschef ansvarar Alain Guckert för den löpande driften samt underhållet av Mink vakuumpumparna. Eftersom ett fel på en av vakuumpumparna omedelbart leder till produktionsavbrott i en extruderingslinje, går han extremt noggrant till väga och genomför en visuell inspektion dagligen. Inloppsfiltren rengörs eller byts ut kvartalsvis och växellådsoljan byts ut en gång om året i förebyggande syfte. Alain Guckert menar att detta sätt minimerar underhållet jämfört med andra typer av vakuumpumpar.

Fördelarna med att endast använda en pumptyp för vakuumgenerering är uppenbara för produktionschef Martin Wunsch. Detta innebär att anläggningens underhållsteam kan koncentrera sig på en pump av samma typ. Sedan flera år har Mink klovakuumpumpar använts för materialtransport utan några som helst felindikationer. Vid användning av samma vakuumpumpar för extruderavgasning är det ofta nödvändigt med sköljning eller rengöring med tanke på de olika plastföreningar som produceras. Trots den förmonterade cyklonseparatorn är det inte alltid möjligt att förhindra att flyktiga komponenter i ångan tränger in i vakuumpumpen. Alain Guckert har mobila utbytespumpar tillgängliga för omedelbart byte om en vakuumpump skadas. Klovakuumpumparnas funktionella design gör det enkelt för anläggningens underhållsteam att öppna och rengöra dem.

För mer information, kontakta:

Busch Vakuumteknik AB