Nyhet2018-01-24

Energibesparande syresättning av syrebassänger

Hos kommunala avloppsreningsverk sker aerob biologisk behandling av avloppsvatten vanligtvis i syrebassänger eller syrekanaler efter den primära sedimenteringsbassängen. Avloppsvattnet syresätts med blåsmaskiner med roterande lob som tillför syre till mikroorganismerna. Busch Vakuumpumpar och system har lanserat en ny serie blåsmaskiner för denna tillämpning som gör syreinjektionen mer pålitlig.

Mekaniska blåsmaskiner har blivit det primära valet för syresättning av syrebassänger i reningsverk bland de tekniker som kan användas för att generera övertryck. Med de nya Tyr blåsmaskiner (bild 1) har Busch Vakuumpumpar och system velat skapa en ny standard för denna tillämpning. Denna globala specialist på vakuum- och tryckluftsteknik kan nu se tillbaka på över 50 år inom sektorn.

Syrekanaler i ett kommunalt reningsverk

Bild 1: Syrekanaler i ett kommunalt reningsverk

Busch kan erbjuda ett prestandaintervall för flöden på mellan 2,5 upp till 73 kubikmeter per minut vid ett övertryck på 1 bar med Tyr blåsmaskiner. Eftersom avloppsreningsverk utgör en betydande kostnad för alla kommuner är såväl ledning som teknikansvariga eniga om att alla energibesparingar som kan tänkas behöver göras för att garantera största möjliga energieffektivitet och för att sänka driftskostnaderna. Busch har vidareutvecklat den beprövade roterande lobprofilen som ger en effektivare luftkompression i ett flödesoptimerat steg. Energibesparande motorer i effektivitetsklass IE3 är standard och de passar även för frekvensstyrd drift, vilket ytterligare förbättrar energieffektiviteten.

Under designfasen lades stor vikt vid att Tyr blåsmaskiner skulle vara kompakta och tysta. Resultatet är kompakta enheter (bild 2) som kan monteras i begränsade utrymmen. Dessutom gav en innovativ bullerisolerande design en lägre ljudnivå. Användningen snedskurna kugghjul, bulleroptimerade inlopps- och utloppsfiler, samt ett effektivt ljudhuv, har gjort denna bullerreduktion möjlig jämfört med konventionella blåsmaskiner.

Tyr blåsmaskiner på avloppsverket

Bild 2: Tyr blåsmaskiner på avloppsverket

Tyr blåsmaskiner med roterande lob kan styras på olika sätt. De kan anslutas till reningsverkets styrsystem med ett programmerbart styrsystem. Om den kontinuerligt uppmätta syrenivån i syrebassängen faller under ett lägsta värde startas en blåsmaskin automatiskt och fortsätter vara påkopplad tills det maximala värdet uppnås. För större eller flera syrebassänger kan flera Tyr blåsmaskiner med roterande lob installeras. Beroende på syresättningskraven kan flera Tyr blåsmaskiner med roterande lob användas simultant eller alternerande för att uppnå liknande driftstider för alla blåsmaskiner.

För frekvensstyrda blåsmaskiner med roterande lob behöver syretillförseln inte regleras av driftstiden för den enskilda blåsmaskinen, utan den kan istället styras av hastigheten och den genererade flödesvolymen. Hastighetsreglage ger mer precis syreinjektion i en syrebassäng. I praktiken innebär det att de lägsta och högsta värdena ligger närmare varandra.

Tyr blåsmaskiner från Busch

Bild 3: Tyr blåsmaskiner från Busch

Det går även att använda enklare reglage utan en drivenhet med variabel frekvens. Om exempelvis två identiska Tyr blåsmaskiner med roterande lob används för att syresätta en syrebassäng är dessa utformade för att sammantaget generera ett luftflöde som anpassat för de smutsigaste förhållandena. På avloppsreningsverket Schlammersdorf-Vorbach i Oberpfalz-området i Tyskland används exempelvis två Tyr blåsmaskiner. Båda blåsmaskinerna kan användas i två olika hastigheter. Beroende på vilken syretillförsel som krävs kan de köras i full eller halv hastighet. Det möjliggör drift utan frekvensstyrning med fyra nivåer på flödesvolymen, vilket ger ytterligare energibesparingar.

Det som avgjorde för avloppsreningsverkets chefer och teknikansvariga var hur pålitliga och lättanvända Tyr blåsmaskiner med roterande lob är. För Jürgen Nass, driftschef på avloppsreningsverket Rheinfelden-Herten, var fördelarna tydliga: ”Oljenivåerna för kugghjul och lager kan kontrolleras utifrån genom inspektionsfönster när ljudkabinettet har stängts. Det är lätt att byta olja eftersom oljepåfyllningshål och oljeavloppsventiler är lätta att komma åt när luckan till ljudkabinettet har öppnats. Inloppsfiltret är fäst på ett sådant sätt att det kan tas ut framtill utan att föroreningar riskerar falla ned på blåsmaskinen.” Jürgen Nass framhåller även blåsmaskinernas pålitlighet: ”Under ett års drift har vi inte haft några problem över huvud taget.”

För mer information kontakta:

Busch Vakuumteknik AB
Växthusvägen 2
43533 Mölnlycke
Phone: +46 (0)31 3380080

Sales Company Täby
+46 (0)31 338 00 80
info@busch.se

www.busch.se