Nyhet2020-05-28

Centralisering av vakuum är en effektiv investering

Centralisering av torrgående vakuumgenerering från Busch Vacuum Solutions

Konceptet, designen och utförandet av centralvakuumleveranser är en av Busch Vacuum Solutions kärnkompetenser. Tusentals vakuumsystem är i drift över hela världen. Ett brett utbud av olika tekniker för att generera vakuum i pumparna tillämpas. Förutom oljesmorda R5 lamellvakuumpumpar kan även torrgående vakuumpumpar användas, till exempel i ett vakuumsystem med COBRA NX skruvvakuumpumpar. Kunderna av dessa centrala vakuumsystem värdesätter den helt rena frånluften, det minimala underhållet och den energieffektiva driften i kombination med kapacitet och en reglerad vakuumnivå anpassad efter kundens process.

Centralisering av vakuumförsörjning i en anläggning bör allvarligt övervägas om flera processer eller maskiner kräver vakuum. Med COBRA NX skruvvakuumpumpen kan Busch konfigurera komplexa vakuumsystem för många applikationer. Dessa vakuumsystem används när absolut ren frånluft krävs eller när kontaminering mellan pumpat media och en driftsvätska måste undvikas. Detta är fallet när vakuum genereras i forsknings-, laboratorier, produktionsområden inom halvledarindustrin eller i områden där hygien är avgörande, till exempel inom läkemedelsindustrin.

Busch skräddarsyr utformningen av ett sådant centralvakuumsystem till den specifika applikationen. Huvudmodulerna är COBRA NX skruvvakuumpumpar vars teknik inte kräver några driftvätskor. Vakuumsystem som dessa kan anpassas till önskad kapacitet genom att välja lämplig storlek och antal COBRA NX skruvvakuumpumpar. Genom att även använda vakuumboosters är det möjligt att kostnadseffektivt öka kapaciteten och vakuumnivån.

COBRA NX skruvvakuumpumpar kan användas utan att använda vätskor eftersom de rörliga delarna inte kommer i kontakt med varandra. I vakuumpumpens cylinder roterar skruvrotorerna i motsatta riktningar. Det pumpade mediat fastnar mellan cylinder- och kammarna, komprimeras och transporteras till utsuget. Det finns ett mycket litet avstånd mellan skruvarna och huset, så att de enskilda komponenterna inte rör vid varandra. Detta innebär att det inte finns någon friktion, vilket annars skulle kräva att ett smörjmedel används i kompressionskammaren. Den nyutvecklade skruvprofilen och det obehindrade gasutsläppet säkerställer en jämn temperaturfördelning i hela pumphuset, vilket leder till en lägre termisk belastning och en längre livscykel.

COBRA NX skruvvakuumpumpar kräver en lägre motoreffekt i sig än de oljesmorda vakuumpumpar eller vätskeringpumparna. En ytterligare fördel är att COBRA NX skruvvakuumpumpar kan utrustas med en frekvensstyrd motor, vilket möjliggör behovsdriven drift. Detta kan leda till ytterligare energibesparingar jämfört med en decentraliserad vakuumförsörjning. Vid decentraliserad vakuumförsörjning måste varje enskild vakuumpump vara konstruerad för att möta den maximala efterfrågan hos respektive förbrukare. I praktiken är det dock ofta så att den maximala effekten sällan krävs. Styrenheten för det centrala vakuumsystemet tillåter endast drift av det antal vakuumpumpar som krävs för den faktiska efterfrågan. Genom frekvensstyrning kan dessa stängas av ytterligare. Genom att använda denna torrvakuumteknik och behovsstyrd drift kan centrala vakuumsystem uppnå energibesparingar på upp till 60 procent.

Förutom energibesparingar minskar också driftskostnaderna: underhållet minimeras tack vare den kontaktfria driften. Endast växeloljan måste bytas var 8 500:e driftstimmar eller en gång om året. COBRA NX skruvvakuumpumpar är vattenkylda. Detta möjliggör en enkel återanvändning av energi. Alla vakuumpumpar kan till exempel anslutas till en gemensam kylvattenkrets och kylas via en värmeväxlare, vilket kan generera varmvatten för andra tillämpningar i anläggningen.

Centrala vakuumsystem måste alltid anpassas individuellt till applikationen och de särskilda omständigheterna på plats. Busch Vacuum Solutions experter har många års erfarenhet av design och förverkligande av sådana anläggningar i en mängd olika branscher.

För mer information kontakta

Busch Vakuumteknik AB