Behöver ni hjälp med beräkning, dimensionering eller problemlösning för pumpar och pumpsystem

Vi gör allt ifrån att projektleda planerade produktionsförbättringar, kapacitetsberäkningar, optimering av installerade pumpar och pumpsystem. Vi kan även hjälpa till med felsökning för enskilda pumpar eller utreda haveriorsaker.

Förstudie och åtgärdsförslag

Genomgång av pumpar och pumpsystem för nuläges och behovsanalys. Insamling av data ifrån tillgängliga källor (interna/externa), analys och  identifiering av problem utgör basen i förstudien.

Framtagning av åtgärdsförslag samt rekommendation avseende alternativa lösningar.

Handlingsplan och genomförande

Utarbetning av handlingsplan med resurskrav, tidsplan och budget för genomförande av överenskomna åtgärder för att uppnå specificerade mål eller lösa problemet. Arbetsledning och projektledning för genomförande.

Utvärdering och Uppföljning

Genomgång av resultat efter genomfört projekt sker efter slutbesiktning av funktion och prestanda i de fall det är möjligt. I förekommande fall sker resultatgenomgång och jämförelser med förskjutning anpassad efter en, för applikationen, lämplig tid efter genomfört projekt.

Vi förordar ett transparent arbetssätt, där gemensam genomförandeplan, tidsplan och målsättning fastställs tillsammans med avrapporteringsplan och tydliga regler för projektets fortsatta genomförande.

Beräkning och dimensionering

Vi genomför hydrauliska beräkningar för tryck och flöden i rör, pumpar, ventiler, värmeväxlare och andra komponenter samt agerar rådgivande i frågor kring dimensionering och val av utrustning.

  • Pumpar, beräkningar, felsökning och optimering
  • Ventiler, beräkningar, felsökning och optimering
  • Flödesanalys, hydrauliska beräkningar, kapacitetsberäkningar, utbyggnader och balansering

Driftsproblem och optimering

Vi hjälper processindustrier, fjärrvärme och VA anläggningar med att optimera pumpar och pumpsystem. Alla komponenter i ett pumpsystem hänger ihop och påverkar hur den totala driften fungerar. Ibland räcker det med små åtgärder för att balansera ett system och få det att fungera optimalt ur både drifts och underhållssynpunkt, ibland krävs det mer omfattande förändringar. Utifrån systemets förutsättningar kan vi lämna rekommendationer på åtgärder för att uppnå önskad målsättning och behov.

Vi samarbetar med branschföretagen utan att vara bundna till något varumärke eller leverantör. Vår unika ställning som oberoende expert, möjliggör ett brett samarbete mellan olika leverantörer och uppdragsgivare, med målet att alla parter ska känna trygghet att använda oss i rollen som neutral part för konsultuppdrag.

Exempel på genomförda uppdrag

Driftsoptimeringsrapport av pumpstation

Kontakta PumpPortalen >>>